Pandas domyślnie wyświetla ok. 20 kolumn (z początku i z końca zbioru danych), oraz kilkanaście wierszy. Czasami potrzebujemy jednak wyświetlić wszystkie kolumny w zbiorze.

with pd.option_context('display.max_rows', 999, 'display.max_columns', 999):
    display(df.head(1))

Zaletą zaprezentowanego sposobu jest to, że zmiana jest chwilowa - domyślne wartości max_rows i max_columns są przywracane po wykonaniu polecenia.

Uwaga! Ponieważ polecenie df.head() jest wewnątrz klauzuli with, aby zobaczyć wynik jego działania konieczne jest wykorzystanie display() lub print().

Previous Post Next Post